BEEBIRD TECHNOLOGIE INC.


Beleid voor bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens


  1.     INGANG

Beebird Technologie Inc. Met dit beleid opgesteld voor en ander schriftelijk beleid binnen BEEBIRD; Het is gericht op het verwerken en beschermen van de persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten, medewerkers, aspirant-medewerkers, bezoekers, medewerkers van de instellingen waarmee wij samenwerken en derden in overeenstemming met de wet.


In deze beleidstekst worden de volgende door BEEBIRD gehanteerde uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens toegelicht:Verwerking van persoonsgegevens in het kader van toestemming,

Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en de regels van eerlijkheid,

Het accuraat houden en bijwerken van persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is,

Verwerking van persoonsgegevens voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden,

Beperkte en gemeten verwerking van persoonsgegevens in verband met het doel waarvoor deze worden verwerkt,

Het bewaren van persoonsgegevens gedurende de periode die is bepaald in de relevante wetgeving of noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt,

Het informeren en informeren van eigenaren van persoonlijke gegevens,

Het creëren van de noodzakelijke infrastructuur voor eigenaren van persoonlijke gegevens om hun rechten uit te oefenen,

Het nemen van de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen,

Handelen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving van het College Bescherming Persoonsgegevens bij het bepalen en implementeren van de doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens en het doorgeven ervan aan derden,

Bijzondere regeling voor de verwerking en bescherming van bijzondere persoonsgegevens


  1.       KAPSAMI-POLITICUS

Dit beleid; Het betreft alle persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers, potentiële medewerkers, bezoekers, medewerkers van de instellingen waarmee wij samenwerken en derden die automatisch of niet-automatisch worden verwerkt, op voorwaarde dat deze deel uitmaken van enig gegevensregistratiesysteem, en tot stand zijn gebracht door BIJVOGEL in oktober 2023.2.1. VOOR BEEBIRD-KLANTEN


Persoonlijke gegevens van BEEBIRD-klanten; Het wordt rechtstreeks van klanten verzameld via bronnen zoals websitebezoeken, lidmaatschappen en aankopen, aankopen in winkels, aandelen in telefoon- of e-mailcorrespondentie en werkplekbezoeken. Indien de Klant goederen of diensten koopt van BEEBIRD of anderszins een commerciële of juridische relatie aangaat met BEEBIRD; inclusief identiteitsgegevens (naam, achternaam, TR ID-nummer/paspoortnummer); contactgegevens (e-mailadres, adres- en telefoongegevens, IP-adres), gegevens over de producten gekocht in winkels in het kader van het werkterrein van BEEBIRD, informatie over winkeltijden, informatie over de gebruikte campagnes en kortingen, beelden gemaakt door beveiligingscamera's in de winkels worden om veiligheidsredenen en audiogegevens de gegevens van winkelbezoeken door BEEBIRD verwerkt in het kader van artikel 5, lid 2 van de wet, in het kader van de totstandkoming/uitvoering van het contract, de vervulling van wettelijke verplichtingen en legitieme belangen. .


Daarnaast winkelgewoonten, voorkeuren, smaken en voorkeuren met betrekking tot allerlei producten, waaronder geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en kleding, lichaamsgegevens, locatiegegevens, bankrekeninggegevens, beroepsgegevens, opleidingsgegevens, financiële gegevens, digitale gegevens verzameld als gevolg van websitegebruik, informatie over de versie van het besturingssysteem van het gebruikte mobiele apparaat, om de nodige maatregelen te nemen om hun privacy te beschermen; Om zonder problemen te kunnen profiteren van de producten en diensten die BEEBIRD aanbiedt, om onze product- en dienstendiversiteit te verbeteren en om service te verlenen volgens het principe van "de beste service, het beste product", worden persoonlijke productgewoonten geanalyseerd via automatische systemen met betrekking tot de gekochte/geïnteresseerde producten. Ten behoeve van het opstellen en presenteren van diverse rapporten, analyses en onderzoeken om te kunnen profiteren van klantenservice, consumentenrechten en andere mogelijkheden, op voorwaarde dat deze geen afbreuk doen aan fundamentele rechten en vrijheden, en wederom door groepsmaatschappijen , zakenpartners, leveranciers, dienstverleners, echte aandeelhouders en/of aandeelhouders van rechtspersonen. Het wordt verwerkt en opgeslagen door BEEBIRD als gegevensbeheerder, op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de klant, voor gebruik in


Als de klant geen voorafgaande toestemming en toestemming heeft; Toestemming wordt gevraagd in overeenstemming met de wettelijke verplichting voor persoonsgegevens die hierboven is vermeld en valt niet onder één van de redenen voor legaliteit in artikel 5/2 van de wet. In dit geval kan de klant, als hij een applicatie in onze winkel heeft, toestemming geven in een digitale omgeving met dezelfde juridische aard en waarde, samen met schriftelijke en ondertekende toestemming. Als dit passend wordt geacht na evaluatie van de toestemmingstekst voor elektronische communicatie en het BEEBIRD-beleid voor de verwerking van persoonsgegevens die in de digitale omgeving (SMS) aan de klant zijn gepresenteerd, door de relevante toestemmingsvakjes aan te vinken en op de verzendknop te drukken, kunt u alleen toestemming geven door de winkel hiervan op de hoogte te stellen medewerker over het wachtwoord dat speciaal voor de betreffende klant is gegenereerd en naar de mobiele telefoon is verzonden. Het goedkeuringsproces wordt voltooid. Daarnaast kan de klant BEEBIRD ook bereiken via de website www.karaca.com.tr en de nodige vergunnings-/goedkeuringsprocedures uitvoeren. Deze toestemming/goedkeuring kan te allen tijde door de klant worden ingetrokken of ingetrokken. Voor alle verzoeken en wensen hierover kunt u contact opnemen met BEEBIRD door te bellen naar 444 2495 of e-mailadres "info@beebird.io".


Persoonsgegevens van klanten worden nooit gedeeld buiten de kaders die de Wet stelt. Persoonsgegevens die rechtstreeks van klanten worden ontvangen via onze winkels, websites en mobiele applicaties en door ons bedrijf worden verstrekt via verschillende kanalen in overeenstemming met de wet, op voorwaarde dat adequate en effectieve maatregelen worden genomen in overeenstemming met de beveiligings- en vertrouwelijkheidsbeginselen vastgelegd in de wetgeving; Ze kunnen worden gedeeld met publieke instellingen of organisaties die bevoegd zijn om deze gegevens op te vragen in overeenstemming met de wettelijke verplichting, binnenlandse en buitenlandse instellingen en zakenpartners met wie wij vanwege onze activiteiten overeenkomsten hebben.


  1.   KWESTIES IN VERBAND MET DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BEEBIRD neemt de nodige administratieve en technische maatregelen in overeenstemming met artikel 12 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Als BEEBIRD voeren wij de technische en administratieve maatregelen uit die nodig worden geacht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met KVKK en relevante wetgeving, binnen het kader van de noodzakelijke technologische infrastructuur, te bewaren en nemen wij dienovereenkomstig voorzorgsmaatregelen tegen gegevens inbreuk, ongeautoriseerde toegang, gegevensverlies, ongeoorloofde wijziging van gegevens en andere bedreigingen. Wij voeren de nodige inspecties uit.


In deze context identificeren we huidige risico's en bedreigingen, trainen we onze medewerkers, voeren we bewustmakingsactiviteiten uit en stellen we beleid en procedures vast met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens; zorgt voor minimalisering van persoonsgegevens, creëert noodzakelijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten met gegevensverwerkers; Om de cyberveiligheid te garanderen, gebruiken we firewalls en up-to-date antivirusprogramma's, configureren we onze bestaande software en hardware en voeren we software-updates en audits uit; Wij zorgen voor de veiligheid van fysieke en elektronische omgevingen die persoonlijke gegevens bevatten en nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat uw gegevensbeveiliging wordt geschonden door onbevoegde personen door middel van sleutelbeheer, toegangslogboeken, gebruikersaccountbeheer, infiltratiecontrole en encryptiemethoden.


  1.   BESCHERMING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Er is bijzonder belang gehecht aan bijzondere persoonsgegevens, die beperkt zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanwege het risico op slachtofferschap of discriminatie als ze onrechtmatig worden verwerkt. Deze data; Gegevens over ras, etnische afkomst, politieke gedachte, filosofische overtuiging, religie, sekte of andere overtuigingen, uiterlijk en kleding, vereniging, lidmaatschap van een stichting of vakbond, gezondheid, seksleven, strafrechtelijke veroordeling en veiligheidsmaatregelen, evenals biometrische en genetische gegevens.


BEEBIRD handelt zorgvuldig bij het beschermen van bijzondere persoonsgegevens, die door de Wet Bescherming Persoonsgegevens als bijzonder zijn aangemerkt en in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Conform het besluit van de Raad van Bestuur zijn er vertrouwelijkheidsovereenkomsten getekend met de betreffende gebruikers die gevoelige gegevens verwerkten en zijn er trainingen gegeven aan de medewerkers. Er zijn echter technische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De door de wet voorgeschreven administratieve en technische maatregelen worden geïmplementeerd.   1.   KWESTIES IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BEEBIRD voldoet, in overeenstemming met artikel 20 van de Grondwet en artikel 4 van de Wet bescherming persoonsgegevens, aan de wet en de eerlijkheidsregels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; accuraat en actueel wanneer dat nodig is; Het nastreven van specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden; houdt zich op beperkte en afgemeten wijze bezig met de verwerking van persoonsgegevens in verband met het doel. BEEBIRD bewaart persoonsgegevens gedurende de periode die bij wet is bepaald of vereist is voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens.


BEEBIRD informeert gegevenseigenaren in overeenstemming met artikel 10 van de Wet bescherming persoonsgegevens en vraagt, in gevallen waarin toestemming vereist is, de toestemming van gegevenseigenaren en verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de hieronder gespecificeerde criteria.


   

  1.   VERDUIDELIJKING EN INFORMATIE VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BEEBIRD informeert eigenaren van persoonlijke gegevens tijdens de verwerving van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 10 van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit kader verstrekt BEEBIRD informatie over de identiteit van haar eventuele vertegenwoordiger, het doel waarvoor persoonsgegevens zullen worden verwerkt, aan wie en voor welk doel de verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, de methode en juridische reden voor het verzamelen van persoonsgegevens. en de rechten van de relevante persoon, afhankelijk van de aard van de gegevenseigenaar en het gegevensverwerkingsproces. In alle winkels en websites zijn informatieteksten gepubliceerd en zijn de benodigde informatietrajecten voor medewerkers en bezoekers doorlopen.  1.   OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in overeenstemming met het wettelijke doel van de verwerking van persoonsgegevens, kan BEEBIRD de persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens van de relevante persoon, zij het zelden, voor zakelijke doeleinden aan derden overdragen. Door BEEBIRD; Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan het buitenland dat door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens adequate bescherming geniet, of, bij gebrek aan voldoende bescherming, aan het buitenland waar de verantwoordelijken voor de verwerking in Turkije en het betreffende vreemde land zich ertoe verbinden adequate bescherming te bieden. schriftelijke bescherming en toestemming van het College Bescherming Persoonsgegevens is verkregen.


De grondslag voor overdracht is in de eerste plaats de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, en bij ontstentenis van uitdrukkelijke toestemming worden de door de instelling vastgestelde maatregelen in acht genomen in gevallen die overeenkomstig artikel 5, lid, als grond voor naleving van de wet worden beschouwd. 2 en artikel 6, lid 2 van de wet.  1.   BEWAARPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

BEEBIRD bewaart persoonsgegevens indien nodig gedurende de termijn die in de relevante wet- en regelgeving wordt vermeld.


Als er geen tijdsperiode is geregeld in de wetgeving met betrekking tot hoe lang persoonlijke gegevens moeten worden bewaard, worden persoonlijke gegevens bewaard gedurende een periode die vereist dat deze worden bewaard in overeenstemming met de BEEBIRD-praktijken en industriële praktijken, afhankelijk van de uitgevoerde activiteit. door BEEBIRD tijdens de verwerking van die gegevens, en vervolgens verwijderd in overeenstemming met het relevante beleid dat door BEEBIRD is opgesteld in overeenstemming met de aard van de gegevens.


Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is verlopen; Als de door de relevante wetgeving en BEEBIRD bepaalde bewaartermijnen zijn verstreken; Persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden bewaard om als bewijs te dienen bij eventuele juridische geschillen of om het betreffende recht op basis van persoonsgegevens te doen gelden of om verweer te voeren. Bij het vaststellen van de termijnen hier worden de verjaringstermijnen voor het doen gelden van het genoemde recht en de bewaringstermijnen bepaald op basis van de voorbeelden in de eerder door BEEBIRD ingediende verzoeken over dezelfde kwesties, ook al zijn de verjaringstermijnen verstreken. In dit geval worden de opgeslagen persoonlijke gegevens niet voor enig ander doel gebruikt en worden de relevante persoonlijke gegevens alleen toegankelijk wanneer deze moeten worden gebruikt in het relevante juridische geschil.
  1.   VERNIETIGING (VERWIJDERING, VERNIETIGING EN ANONIMISERING) VOORWAARDEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met artikel 138 van het Turkse wetboek van strafrecht, artikel 7 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens en de ‘Verordening inzake verwijdering, vernietiging en anonimisering van persoonsgegevens’, uitgevaardigd door de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, worden de redenen die de verwerking vereisen, ook al is deze verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wet. In geval van verdwijning worden persoonlijke gegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd, op basis van de eigen beslissing van BEEBIRD of op verzoek van de relevante persoon.
  1.       RECHTEN VAN VERBONDEN PERSONEN EN HET GEBRUIK VAN DEZE RECHTEN

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens brengt BEEBIRD personen op de hoogte van de rechten van de relevante persoon en begeleidt zij relevante personen bij het uitoefenen van deze rechten. Bovendien voert BEEBIRD de nodige kanalen, interne werking, administratieve en technische voorschriften uit in overeenstemming met artikel 13 van de KVK-wet om de rechten van de relevante persoon te evalueren en de nodige informatie aan de relevante personen te verstrekken.


12.1 Rechten van de Relevante Persoon

 

De betreffende persoon heeft de volgende rechten:


Leren of persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet,

Het opvragen van informatie als er persoonsgegevens zijn verwerkt,

Leren wat het doel is van het verwerken van persoonsgegevens en of deze worden gebruikt voor het beoogde doel,

Het kennen van de derde partijen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,

Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens indien persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn verwerkt en het verzoeken om de in dit kader ondernomen actie bekend te maken aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven,

Verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens indien de redenen die de verwerking vereisen niet langer bestaan, ook al zijn deze verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wettelijke bepalingen, en verzoeken dat de actie die in dit verband wordt ondernomen, wordt meegedeeld aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven,

Bezwaar maken tegen een resultaat dat ongunstig is voor de persoon door de verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen te analyseren,

Verzoek om schadevergoeding bij schade als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.


12.2 Situaties waarin de relevante persoon zijn rechten niet kan doen gelden


Aangezien de volgende situaties zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de KVK-wet in overeenstemming met artikel 28 van de KVK-wet, kunnen de relevante personen hun rechten opgesomd in artikel 12, eerste alinea, in deze zaken niet doen gelden:Verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden zoals onderzoek, planning en statistieken door deze te anonimiseren met officiële statistieken.

Verwerking van persoonsgegevens voor artistieke, historische, literaire of wetenschappelijke doeleinden of in het kader van de vrijheid van meningsuiting, op voorwaarde dat dit geen inbreuk maakt op de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde, de economische veiligheid, de privacy van het privéleven of de persoonlijke rechten of een misdaad vormen.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van preventieve, beschermende en inlichtingenactiviteiten die worden uitgevoerd door openbare instellingen en organisaties die door de wet zijn gemachtigd om de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde of de economische veiligheid te waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens door gerechtelijke autoriteiten of handhavingsautoriteiten met betrekking tot onderzoeks-, vervolging-, proces- of handhavingsprocedures.


In overeenstemming met artikel 28, tweede alinea, van de Wet bescherming persoonsgegevens, kunnen de relevante personen in de hieronder opgesomde gevallen geen aanspraak maken op hun andere rechten opgesomd in artikel 12, eerste alinea, met uitzondering van het recht om vergoeding van de schade te eisen:De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voorkomen van criminaliteit of strafrechtelijk onderzoek.

Verwerking van persoonsgegevens die door de betrokkene zelf openbaar zijn gemaakt.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van audit- of regelgevende taken en tuchtrechtelijk onderzoek of vervolging door openbare instellingen en organisaties en professionele organisaties die openbare instellingen zijn, op basis van de door de wet verleende bevoegdheden.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de economische en financiële belangen van de Staat te beschermen met betrekking tot begrotings-, belasting- en financiële aangelegenheden.


12.3 Uitoefening van zijn rechten door de eigenaar van persoonlijke gegevens


Relevante personen kunnen hun verzoeken met betrekking tot hun in dit beleid gespecificeerde rechten indienen door het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen met informatie en documenten die hen zullen identificeren en door de hieronder gespecificeerde methoden of andere methoden bepaald door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens, of door het indienen van een aanvraag die de noodzakelijke elementen bevat die zijn opgenomen in de circulaire Aanvraagprocedures die door het Bestuur is opgesteld. Zij kunnen deze gratis naar BEEBIRD doorsturen.


https://beebird.io/ adresinde bulunan başvuru formunun doldurulmasından sonra veya bu formda belirtilen ve mevzuat gereği bildirilmesi zorunlu olan bilgileri haiz bir başka yazılı belgenin ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya mektup aracılığı ile taahhütlü olarak Dudullu OSB, 34775, Ümraniye, İstanbul adresine iletilmesi,


https://beebird.io/ Na het invullen van het formulier op of het ondertekenen van een ander schriftelijk document of een e-mailinhoud die de informatie bevat die in dit formulier is gespecificeerd en waarvan u op de hoogte moet worden gesteld in overeenstemming met de wetgeving met uw beveiligde elektronische handtekening binnen het toepassingsgebied van de Wet inzake elektronische handtekeningen nr. 5070, formulier met de beveiligde elektronische handtekening moet worden geregistreerd op info@beebird.io of in de systemen. Als dit het geval is, wordt het via uw geregistreerde e-mailadres naar hetzelfde postadres verzonden.


Indien de eigenaar van de persoonsgegevens zijn verzoek overeenkomstig de procedure indient bij BEEBIRD, zal BEEBIRD het betreffende verzoek uiterlijk uiterlijk dertig dagen kosteloos afronden, afhankelijk van de aard van het verzoek.