PËRKUFIZIMET

faqja e internetit: Është mediumi nëpërmjet të cilit SHITESI shet Produktet dhe Shërbimet e tij te Konsumatori nëpërmjet internetit dhe përfaqësohet si Beebird në këtë marrëveshje.
SHITES: Personi juridik informacioni i të cilit përfshihet në nenin 1 të kësaj Marrëveshjeje.
PRODUKTI/ PRODUKTET: Përfshin të gjitha mallrat dhe shërbimet që u shiten KONSUMATORËVE në FAQ.
KONSUMATOR: I referohet njerëzve që porosisin PRODUKTET përmes FAQIT TË FAQES.
KONTRATA: Përfshin kushtet dhe detyrimet e transaksionit të shitjes të kryer nga SHITESIT ndaj KONSUMATORIT nëpërmjet FAQIT TË FAQES.
POROSIT PARAPRAK: Këto janë transaksione të shitjes para-porositëse në të cilat dërgesa e produkteve të ofruara për shitje nga SHITETRI si paraporositje fillon që nga data e parashikuar e hyrjes në stoqe të specifikuar në faqen e produktit.
Informacioni i kontaktit të shitësit:
Adresë:
Linja e ankesave:
Adresa e emailit të ankesës:
Faksi:
Meris nr:
Objekti i Marrëveshjes: Kjo marrëveshje ka të bëjë me shitje-dorëzimin te Konsumatori dhe çështje të tjera të produkteve/shërbimeve të mëposhtme ("Produkt/Produkt") që Konsumatori dëshiron të blejë duke vendosur një porosi në FAQ, duke përfshirë rastet kur Konsumatori bën transaksione me aplikacionin në pajisjen e tij celulare. Ai rregullon të drejtat dhe detyrimet e palëve. Pasi konsumatori konfirmon këtë marrëveshje në faqen e internetit, çmimi dhe shpenzimet e produktit(eve) që ai ka porositur mblidhen nëpërmjet mënyrës së pagesës që ai ka zgjedhur. Për më tepër, kjo Marrëveshje synon të informojë Konsumatorin se dërgesa e produkteve që ai dëshiron të blejë me porosi do të fillojë në datën e parashikuar të hyrjes në stoqe të specifikuar në faqen e produktit.


NENI 1 - PALET


PERSONI SHITES:
Titulli:   
Adresë:   
Telefoni:   
Llogari bankare:   

KONSUMATORI:
Emri, Mbiemri/Titulli:   
    

KONSUMATORI:
Adresë:   
Telefoni:   
E-Mail:   

NENI 2: LËNDA E KONTRATËS PRODUKTI, ÇMIMI, PAGESA DHE DORGIMI
2.1. Informacioni i dorëzimit, duke përfshirë llojin dhe llojin, sasinë, markën/modelin, çmimin(et) e njësisë dhe çmimin e shitjes së produkteve (mallrave/shërbimeve), informacionin e pagesës (mbledhjes) dhe vendndodhjen e dorëzimit të njoftuar nga Konsumatori, janë si më poshtë. . Nëse kompania e ngarkesave që do të kryejë dërgesën nuk ka një degë në vendndodhjen e Konsumatorit, Konsumatori duhet të marrë dërgesën nga një degë tjetër aty pranë për t'u njoftuar nga SHITETRI (Informacioni i nevojshëm në lidhje me këtë do t'i jepet Konsumatorit me e. -mail/mail, SMS ose telefon).

PRODUKTI:    ÇMIMI NJËSISË: Sasia: TOTALI:
 
Tarifat e përpunimit të porosive dhe transportit   
TOTALI I PAGESËS   

INFORMACION PËR DORËZIM:
Emri, Mbiemri/Titulli:   
Adresë:   
Telefoni:   
E-Mail:   

INFORMACION I FATURIMIT:
Emri, Mbiemri/Titulli:   
Adresë:   
Telefoni:   
E-Mail:   

2.2. Konsumatori mund të paguajë çmimet e produktit brenda objektit të porosisë duke zgjedhur një nga metodat e mëposhtme:
a)   Pagesa me kartë krediti ose debiti,
b)    Pagesa nëpërmjet portofolit dixhital (Garanti Pay, Paguaj me iyzico).

NENI 3 - E DREJTA E TERHEQJES DHE NJOFTIMI I TERHEQJES
A - E DREJTA E TËRHEQJES
3.1. Konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga Marrëveshja brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga data e marrjes së produktit, pa dhënë asnjë arsye dhe pa paguar asnjë gjobë. Konsumatori mund të ushtrojë gjithashtu të drejtën e tij të tërheqjes brenda periudhës deri në dorëzimin e mallit.
3.2. E drejta e afatit të tërheqjes është dita kur është lidhur kontrata në kontratat për kryerjen e shërbimeve; Në kontratat për dërgimin e mallrave, ajo fillon në ditën kur konsumatori ose pala e tretë e caktuar nga konsumatori merr mallin. Megjithatë, konsumatori mund të ushtrojë gjithashtu të drejtën e tij të tërheqjes brenda periudhës nga lidhja e kontratës deri në dorëzimin e mallit. Në përcaktimin e periudhës së të drejtës së tërheqjes;
a)    Për mallrat që i nënshtrohen një porosie të vetme dhe të dorëzuara veçmas, dita kur konsumatori ose pala e tretë e caktuar nga konsumatori merr mallin e fundit,
b)   Në rastin e mallrave që përbëhen nga më shumë se një copë, dita kur konsumatori ose pala e tretë e caktuar nga konsumatori merr copën e fundit,
c)    Në kontratat ku bëhet dorëzimi i rregullt i mallrave për një periudhë të caktuar kohore, si bazë merret dita kur konsumatori ose pala e tretë e përcaktuar nga konsumatori merr mallin e parë.
3.3. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, Konsumatori mund: (i) Nëse ai/ajo është anëtar i faqes së internetit, të shkojë në faqen Porositë e mia dhe të zgjedhë produktin që dëshiron të kthejë në porosinë përkatëse dhe arsyen. për kthimin nën titullin "Kthim i lehtë" dhe merrni produktin(et) me kodin e transportit me kthim falas të dhënë nga Shitësi - nënshkruani printimin e faturës dhe dërgojeni atë në adresën e kthimit, (ii) Nëse Konsumatori nuk është një. anëtar i faqes së internetit, ai/ajo mund të klikojë në butonin "Ndjekja e porosisë" në pjesën e sipërme djathtas të faqes kryesore të faqes së internetit dhe më pas të fusë adresën e emailit që ka përdorur kur ka bërë porosinë dhe porosinë që dëshiron të bëjë. anuloni në dritaren që hapet Pasi shkruani numrin në kutitë përkatëse, duke klikuar butonin "Inquiry", duke shkuar në faqen e kthimit, duke zgjedhur produktin në rendin përkatës që ai dëshiron të kthejë dhe arsyen e kthimit nën titullin ". Kthim i lehtë", nënshkrimi i printimit të faturës elektronike të produkti(ve) me kodin e transportit me kthim falas të ofruar nga Shitësi dhe dërgimi i tij në adresën e kthimit. (iii) Ju mund të ndiqni udhëzimet e dhëna për shërbimin ndaj klientit duke kontaktuar shërbimin ndaj klientit nëpërmjet numrit të telefonit në seksionin Informacioni i Kontaktit të Shitësit të këtij formulari informacioni, ose (vi) Mund të dërgoni njoftimin e qartë të tërheqjes duke plotësuar mostrën formulari i tërheqjes bashkangjitur formularit të informacionit paraprak, duke përdorur adresën tonë të postës elektronike, adresën e kontaktit, numrin e telefonit ose nëpërmjet numrit tonë të faksit.
3.4. Në varësi të metodës së preferuar, Konsumatori duhet ta kthejë produktin brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data në të cilën ai ushtron të drejtën e tij të tërheqjes. Produkti, së bashku me faturën, kutinë, paketimin, aksesorët standardë, nëse ka, dhe produktet e tjera të dhuruara me produktin duhet të kthehen në një paketë të vetme, të plotë dhe të padëmtuar. Konsumatori nuk mban përgjegjësi për çdo ndryshim apo përkeqësim që ndodh nëse konsumatori e përdor produktin normalisht në përputhje me funksionimin e tij, specifikimet teknike dhe udhëzimet e përdorimit brenda periudhës së tërheqjes. Prandaj, nëse ka ndonjë ndryshim ose përkeqësim në Produkt për shkak të mospërdorimit në përputhje me udhëzimet e përdorimit, specifikimet teknike dhe funksionimin deri në datën e tërheqjes, Konsumatori mund të humbasë të drejtën e tij të tërheqjes.
3.5. Nëse Konsumatori dërgon Produktin për t'u kthyer nga kompanitë e ngarkesave me të cilat SHITtësi ka një marrëveshje (Yurtiçi Kargo, MNGKargo, UPS Cargo, etj.), tarifa që i paguhet kompanisë së transportit për dërgimin e produktit te konsumatori do të jetë reflektuar te Konsumatori si shuma e kostos së kthimit.
3.6. Brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve pasi Konsumatori ka ushtruar të drejtën e tij/saj të tërheqjes, të gjitha pagesat e bëra nga Konsumatori për Produktin përkatës, duke përfshirë kostot e dorëzimit të Produktit, nëse ka (me kusht që mallrat të kthehen përmes transportuesit të specifikuar nga SHITETRI për kthim), do t'i paguhet Konsumatorit në përputhje me instrumentin e pagesës të përdorur gjatë blerjes dhe pa shkaktuar ndonjë kosto ose detyrim ndaj konsumatorit. Në transaksionet e kryera me kartë krediti, pasi bëhet rimbursimi i çmimit të produktit në bankë nga SHITETRI, ai pasqyrohet në llogaritë e Konsumatorit pasi të ketë përfunduar procesi i rimbursimit të bankës përkatëse.
3.7. Nëse shuma e limitit të fushatës, e vendosur nga SHITET, bie më poshtë për shkak të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, shuma e zbritjes e përdorur brenda fushës së fushatës do të anulohet.

B - NJOFTIM PËR TËRHEQJE
Njoftimet e tërheqjes mund t'i dërgohen Shitësit me një nga opsionet e mëposhtme;
•    Nëse Konsumatori bëhet anëtar i Uebsajtit, ai/ajo do të shkojë në faqen Porositë e Mia dhe do të zgjedhë produktin që dëshiron të kthejë në porosinë përkatëse dhe arsyen e kthimit nën titullin "Kthim i lehtë" dhe do dërgoni njoftimin e tërheqjes tek Shitësi.
•    Nëse Konsumatori nuk është anëtar i Uebsajtit, pasi të keni klikuar në butonin "Ndjekja e porosive" lart djathtas të faqes kryesore të faqes së internetit, në dritaren që hapet, shkruani adresën e emailit që ka përdorur gjatë porosisë dhe porosinë. numrin që dëshiron të anulojë në kutitë përkatëse, klikoni në butonin "Inquiry" dhe më pas shkoni në faqen e kthimit Duke shkuar te titulli "Easy Return", klienti do të zgjedhë produktin që dëshiron të kthejë në përkatësinë. porosinë dhe arsyen e kthimit dhe dërgoni njoftimin e tërheqjes tek Shitësi.
•    Konsumatori mund të kontaktojë adresën tonë të postës elektronike duke plotësuar formularin mostër të tërheqjes bashkangjitur Formularit të Informacionit Paraprak. info@beebird.io Ju mund t'i dërgoni Shitësit njoftimin e tërheqjes me e-mail në Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye, İstanbul.

NENI 4 - RASTET KU E DREJTA E TËRHEQJES NUK MUND TË PËRDOROHET
4.1. Sipas legjislacionit, Konsumatori nuk ka të drejtë të tërhiqet në rastet e mëposhtme:
•    Në kontratat në lidhje me mallrat ose shërbimet, çmimet e të cilave ndryshojnë në varësi të luhatjeve në tregjet financiare dhe nuk janë nën kontrollin e shitësit (p.sh. bizhuteri, produkte të kategorisë së arit dhe argjendit);
•    Në kontratat në lidhje me dorëzimin e mallrave të përgatitura në përputhje me dëshirat e blerësit ose qartë nevojat e tij personale, të cilat nuk janë të përshtatshme për t'u kthyer për shkak të natyrës së tyre dhe janë në rrezik të përkeqësimit të shpejtë ose ka të ngjarë të skadojnë;
•.
•    Në kontratat në lidhje me mallrat që përzihen me produkte të tjera pas dorëzimit dhe nuk mund të ndahen për shkak të natyrës së tyre;
•    Në kontratat në lidhje me libra, regjistrime audio ose video, programe softuerike dhe materiale harxhuese kompjuterike të paraqitura në formë të prekshme, me kusht që elementët mbrojtës si ambalazhi, shiriti, vula dhe paketimi të jenë hapur nga blerësi;
•    Në kontratat në lidhje me dorëzimin e botimeve periodike si gazetat dhe revistat, të ndryshme nga ato të parashikuara brenda objektit të marrëveshjes së abonimit;
• Në kontratat që duhet të lidhen në një datë ose periudhë të caktuar, në lidhje me akomodimin, transportin e mallrave, marrjen me qira të makinave, furnizimin me ushqime dhe pije dhe përdorimin e kohës së lirë për qëllime argëtimi ose rekreacioni;
•    Në kontratat në lidhje me kryerjen e basteve dhe shërbimeve të lidhura me llotarinë;
•    Në kontratat në lidhje me shërbimet, kryerja e të cilave ka filluar me miratimin e konsumatorit përpara se të skadojë e drejta e tërheqjes; Dhe
•    Në kontratat në lidhje me shërbimet e kryera në çast në mënyrë elektronike dhe mallra jo-materiale të dorëzuara në çast te konsumatori (si kuponët).
•. , industria e argëtimit) E drejta e tërheqjes nuk do të ushtrohet.
• Në rastet kur përdoret e drejta e tërheqjes për të gjitha ose për një pjesë të produkteve që i nënshtrohen porosisë (nëse ka), në rast se shuma minimale e blerjeve në fushatën e transportit (dorëzimi) falas të SHITESIT bie nën shitësin (dërgesa) falas si rezultat i të drejtës së tërheqjes, e gjithë tarifa e dorëzimit të ngarkesave që nuk është mbledhur në kuadër të fushatës do t'i paguhet Konsumatorit. Në rastet kur Konsumatori paguan një tarifë dërgese-kargo, e gjithë kjo tarifë i kthehet Konsumatorit.
•    Produktet e tjera të dhuruara me produktin duhet të kthehen të plota dhe të padëmtuara në një paketë të vetme. Konsumatori nuk mban përgjegjësi për çdo ndryshim ose përkeqësim që ndodh nëse konsumatori përdor produktin në përputhje me funksionimin e tij, specifikimet teknike dhe udhëzimet e përdorimit brenda periudhës së tërheqjes. Prandaj, nëse ka ndonjë ndryshim ose përkeqësim në Produkt për shkak të mospërdorimit në përputhje me udhëzimet e përdorimit, specifikimet teknike dhe funksionimin deri në datën e tërheqjes, Konsumatori mund të humbasë të drejtën e tij të tërheqjes.
4.2. Rregullat dhe kushtet aktuale të zbatueshme për SHITESIN dhe Konsumatorin në lidhje me sigurinë e transaksionit, mbrojtjen dhe konfidencialitetin e informacionit, përpunimin-përdorimin dhe komunikimet elektronike komerciale në FAQE i paraqiten Konsumatorit si më poshtë. Konsumatori mund të kontaktojë SHITESIN dhe të konsultohet për këto çështje në çdo kohë nëpërmjet mjeteve të komunikimit të specifikuara.
4.3. SELLER është anëtar i Dhomës së Tregtisë së Stambollit (ITO) dhe informacioni elektronik i kontaktit ku mund të merrni kodin profesional të sjelljes së ITO-s është si më poshtë: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).
4.4. Pasi Konsumatori të miratojë dhe pranojë Marrëveshjen në FAQE me informacionin e mësipërm/poshtë, të gjitha marrëveshjet do të dërgohen në adresën e emailit të specifikuar nga Konsumatori së bashku me konfirmimin e porosisë; Ndërsa konsumatori mund ta aksesojë atë në çdo kohë duke e regjistruar dhe ruajtur në pajisjen e tij, ato do të mbahen në sistemet e SHITESIT brenda kuadrit të ligjeve përkatëse dhe maksimumi për tre vjet.


NENI 5 – KUSHTE TË VEÇANTA QË DUHET TË ZBATOHEN KUR KONSUMATORI FITON PIKË SHPËRBIMORE GË TË BLERJES SË PRODUKTIT KUJDES I KONTRATËS DHE/OSE I BËN PAGESËN SHITESIT DUKE PËRDORUR PIKAT SHPËRBIMI
5.1. Midis një organizate që ofron pikë shpërblimi etj. dhe Konsumatorit dhe SHITESIT, pikët e shpërblimit mund të përdoren si zbritje për blerjet nga FAQJA E SHITËSIT, etj. Në prani të një marrëveshje-kontrate aktuale që i lejon konsumatorit të ofrojë shërbimet e mëposhtme, nëse Konsumatori ka fituar një pikë të tillë shpërblimi për shkak të objektit të blerjes së kësaj Marrëveshjeje, sipas marrëveshjes në fjalë të SHITËSIT dhe gjithashtu kontratës së tij me atë në fjalë. organizata, ai mund të tërhiqet nga kjo Marrëveshje dhe në të kundërt të përfundojë/ Në rastet kur Konsumatorit i kërkohet t'i bëhet një rimbursim pas anulimit të porosisë, shumën (vlerën monetare) të pikëve të shpërblimit, dhuratave dhe të ngjashme të fituara nga Konsumatori me blerjen. subjekt i kësaj Marrëveshjeje do të rimbursohen nga Konsumatori. Domethënë; Përveç rasteve kur parashikohet një metodë tjetër në marrëveshjen e SHITËSIT me organizatën përkatëse, nëse Konsumatori ka pikë të tjera të mjaftueshme shpërblimi (përveç pikëve të shpërblimit të fituara përmes blerjeve objekt i kësaj Marrëveshjeje) me organizatën-sistemin në fjalë, para së gjithash, ato pikët e shpërblimit do të tërhiqen duke zbritur (kompensuar) në para nga çmimi që do t'i rimbursohet Konsumatorit.
5.2. Pagesa e bërë nga Konsumatori ndaj SHITESIT për blerjen e Produktit që i nënshtrohet kësaj Marrëveshjeje do të paguhet pjesërisht/plotësisht me pikë shpërblimi, etj. Në rastet kur Produkti i blerë në këtë mënyrë kthehet në një mënyrë që çmimi i Produktit do t'i kthehet Konsumatorit në përputhje me dispozitat përkatëse të kësaj Marrëveshjeje, pikët e shpërblimit të përdorura nga Konsumatori tek SHITETSI gjatë blerjes së Produktit në FAQJA E FAQEVE dhe artikuj të ngjashëm mund t'i kthehen Konsumatorit (përsëri si pikë), përveç rastit kur SHITES ka një marrëveshje të ndryshme me organizatën përkatëse.
5.3. Si rregull i përgjithshëm, në rastet kur përvetësimi ose përdorimi i padrejtë i pikës së shpërblimit nga Konsumatori zbulohet në çfarëdo mënyre, vlera monetare-shuma e pikëve të shpërblimit në fjalë mund të mblidhet nga SHITES nga Konsumatori (me kartë krediti, para në dorë dhe metoda të tjera ligjore). Kjo dispozitë vlen edhe për koston e mallrave që i jepet si dhuratë Konsumatorit nga SHITETRI si rezultat i aplikimit të një sistemi të tillë.
5.4. Çështjet e tjera që kanë të bëjnë me marrjen dhe përdorimin e pikëve të shpërblimit dhe transaksioneve të ngjashme i nënshtrohen dispozitave të marrëveshjeve-kontratave ndërmjet organizatës në fjalë dhe Konsumatorit dhe SHITESIT, dhe në rastet përkatëse, shitësi mund të ushtrojë të gjitha të drejtat-kompetencat e caktuara. Përpara Konsumatorit dhe organizatës si këtu ashtu edhe në marrëveshjet-marrëveshjet e sipërpërmendura, ajo mund të kryejë edhe transaksionet përkatëse në emër dhe/ose për llogari të organizatës së specifikuar dhe/ose vendeve të tjera të punës në të njëjtin sistem.


NENI 6 - RREGULLAT LIDHUR ME SIGURINË-PRIVATËSINË, INFORMACIONET PERSONALE, KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE DHE PRONËSIA INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE
Rregullat-politika dhe kushtet e privatësisë, parimet aktuale të të cilave janë paraqitur më poshtë, zbatohen për mbrojtjen, konfidencialitetin, përpunimin-përdorimin, komunikimin dhe çështje të tjera të informacionit në FAQ.
6.1. Masat paraprake të nevojshme për sigurinë e informacionit dhe transaksioneve të futura nga konsumatori në FAQ FAQE janë marrë brenda infrastrukturës së sistemit të SHITESIT, në kuadër të mundësive teknike të sotme, sipas natyrës së informacionit dhe transaksionit. Megjithatë, duke qenë se informacioni në fjalë është futur nga pajisja e Konsumatorit, është përgjegjësi e Konsumatorit të marrë masat e nevojshme, duke përfshirë ato në lidhje me viruset dhe aplikacionet e dëmshme të ngjashme, për t'u siguruar që ato mbrohen nga Konsumatori dhe nuk mund të aksesohen nga persona të paautorizuar. .
6.2. Përveç dhe konfirmimit të lejeve-miratimeve në lidhje me të dhënat personale dhe komunikimet elektronike komerciale të dhëna nga Konsumatori me mjete të tjera; Informacioni i marrë gjatë anëtarësimit të Konsumatorit dhe blerjeve në WEBSITE përdoret nga SHITES, filialet e tij, filialet, partnerët, pasuesit dhe/ose palët/organizatat e treta që do të përcaktohen prej tyre për të ofruar produkte/shërbime të ndryshme dhe të gjitha llojet e informacionit. reklamimi dhe promovimi Për komunikimet elektronike dhe të tjera komerciale-sociale që do të kryhen për qëllime të komunikimit, promovimit, shitjes, marketingut, kartës së dyqanit, kartës së kreditit dhe aplikimeve për anëtarësim, ato mund të regjistrohen për një kohë të pacaktuar ose për një periudhë që do të përcaktohet nga të përmendura dhe pasardhësit e tyre, dhe mund të ruhen në arkiva të shtypura/magnetike, ku shihet e nevojshme, mund të përditësohen, ndahen, transmetohen, transferohen, përdoren dhe përpunohen në mënyra të tjera. Këto të dhëna mund t'u përcillen edhe autoriteteve dhe gjykatave përkatëse kur kërkohet me ligj. Konsumatori pranon dhe lejon përdorimin, ndarjen dhe përpunimin e informacionit ekzistues dhe të ri personal dhe jopersonal të tij/saj në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe legjislacionin e tregtisë elektronike brenda fushës së mësipërme, si dhe të marrë informacione jokomerciale. komunikimet elektronike dhe të tjera.
6.3. Konsumatori mund të ndalojë gjithmonë përpunimin e përdorimit të të dhënave dhe/ose komunikimet duke kontaktuar shitësin nëpërmjet kanaleve të komunikimit të specifikuara ose duke përdorur të drejtën e refuzimit në komunikimet elektronike që i dërgohen. Sipas njoftimit të qartë të Konsumatorit për këtë çështje, përpunimi i të dhënave personale dhe/ose komunikimi me palën ndërpritet brenda afatit maksimal ligjor; Përveç kësaj, nëse ai dëshiron, informacioni i tij, përveç atyre që ligjërisht kërkohet dhe/ose është e mundur të ruhet, do të fshihen nga sistemi i regjistrimit të të dhënave ose do të anonimizohen në mënyrë që të mos përcaktohet identiteti i tij. Nëse konsumatori dëshiron, ai/ajo mund të kundërshtojë shfaqjen e një rezultati kundër tij/saj nga transaksionet që lidhen me përpunimin e të dhënave të tij personale, personave të cilëve u është transferuar, duke e korrigjuar nëse është i paplotë ose i pasaktë. njoftimin e informacionit të korrigjuar palëve të treta përkatëse, fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave, analizimin e tyre me sisteme automatike, në çështje të tilla si kompensimi në rast dëmtimi për shkak të përpunimit.
Ju gjithmonë mund të kontaktoni SHITESIN dhe të merrni informacion përmes kanaleve të komunikimit të mësipërm. Kërkesat dhe kërkesat në lidhje me këto çështje do të plotësohen brenda afateve maksimale ligjore ose mund të mos pranohen pasi t'i shpjegohet arsyetimi ligjor palës.
6.4. Lidhur me të gjitha llojet e informacionit dhe përmbajtjes së FAQ-it dhe rregullimin, rishikimin dhe përdorimin e pjesshëm/të plotë të tyre; Sipas marrëveshjes së SHITESIT, përveç atyre që u përkasin palëve të treta; Të gjitha të drejtat intelektuale-industriale dhe të drejtat pronësore i përkasin SHITESIT.
6.5. SHITETRI rezervon të drejtën për të bërë çdo ndryshim që mund ta gjykojë të nevojshme në lidhje me çështjet e mësipërme; Këto ndryshime bëhen të vlefshme sapo të shpallen nga SHITES në FAQ të FAQIT ose në metoda të tjera të përshtatshme.
6.6. Faqet e tjera të aksesuara nga faqja e internetit kanë politikat e tyre të sigurisë së privatësisë dhe kushtet e përdorimit, dhe SHITESI nuk mban përgjegjësi për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë dhe pasojat e tyre negative.


NENI 7 - DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
7.1. Produkti që i nënshtrohet porosisë i dorëzohet Konsumatorit/palës së tretë/organizatës në adresën e mësipërme, mbi bazën e specifikuar më poshtë, me kusht që të mos kalohet afati ligjor 30-ditor. Konsumatori informohet nga kjo Marrëveshje se, për produktet e shitura me porosi paraprake, kjo periudhë do të fillojë që nga data e parashikuar e hyrjes së stokut të specifikuar në faqen e produktit, dhe se periudha maksimale 30-ditore e dorëzimit për produktet e paguara nga para -porosia do të fillojë që nga data e parashikuar e hyrjes së stokut të specifikuar në faqen përkatëse të produktit.
7.2. SELLER dërgon dhe dorëzon Produktet përmes kompanisë së kontraktuar të ngarkesave. Nëse kjo kompani mallrash nuk ka një degë në vendndodhjen e Konsumatorit, Konsumatori duhet të marrë Produktin nga një degë tjetër e afërt e kompanisë së ngarkesave të njoftuar nga SHITES.
7.3. Përveç produkteve që i nënshtrohen shitjeve para-porositëse, produktet në magazinë planifikohen të dorëzohen në ngarkesë brenda një mesatare prej pesë (5) ditësh pune nga data e porosisë. Periudhat e specifikuara i njoftohen Konsumatorit në fazën e karrocave, si dhe në e-mailin informues të dërguar pas përfundimit të porosisë. Nëse këto periudha të parashikuara zgjaten, Konsumatori do të informohet veçmas nga SHITES.
7.4. Në përgjithësi dhe nëse shprehimisht nuk shprehet ndryshe, kostot e dorëzimit (tarifa e transportit, etj.) përballohen nga Konsumatori. Shitësi mund të mos pasqyrojë të gjitha ose një pjesë të kostove të dorëzimit në fjalë te Konsumatori, në varësi të fushatave që ai zhvillon në momentin e shitjes dhe kushtet e të cilave shpallen në FAQ.
7.5. Nëse Konsumatori nuk është i pranishëm në adresë gjatë dorëzimit të produkteve dhe personat në adresë nuk e pranojnë dorëzimin, SHITESI do të konsiderohet se ka përmbushur detyrimin e tij në këtë drejtim. Nëse nuk ka njeri në adresën për të marrë dorëzimin, është përgjegjësi e Konsumatorit të ndjekë dhe të sigurojë dërgimin e produkteve duke kontaktuar kompaninë e ngarkesave. Nëse produkti do t'i dorëzohet një personi/organizate të ndryshme nga Konsumatori, SHITtësi nuk mund të mbajë përgjegjësi nëse ky person/organizatë nuk është i pranishëm në adresë ose nuk e pranon dorëzimin. Në këto raste, çdo dëm që rezulton nga marrja me vonesë e produktit nga Konsumatori dhe shpenzimet e bëra për shkak të pritjes së produktit në kompaninë e ngarkesave dhe/ose kthimit të ngarkesës te SHITETI i përkasin gjithashtu Konsumatorit.
7.6. Konsumatori duhet të ketë paguar plotësisht çmimin e shitjes, duke përfshirë shpenzimet, përpara se të marrë produktin. Në shitjet me para në dorë, nëse çmimi i produktit nuk i paguhet plotësisht shitësit përpara dorëzimit, dhe në shitje me këste, nëse shuma e këstit të caktuar nuk paguhet, Shitësi mund të anulojë në mënyrë të njëanshme kontratën dhe të mos dorëzojë Produktin. Nëse, për ndonjë arsye, çmimi i mallrave ose shërbimeve nuk paguhet nga Konsumatori ose pagesa anulohet në të dhënat bankare, SHITETSI konsiderohet të jetë i lirë nga detyrimi për të ofruar mallrat ose shërbimet.
7.7. Nëse, për ndonjë arsye pas dorëzimit të produktit, Banka/institucioni financiar në të cilin është përdorur karta e kreditit nuk ia paguan çmimin e produktit SHITESIT ose kërkon rimbursim të çmimit të paguar, Produkti do t'i kthehet SHITETIN nga Konsumatori maksimumi brenda 7 ditëve të punës. Nëse mospagesa e çmimit të produktit është për shkak të një udhëzimi ose kundërshtimi të padrejtë të Konsumatorit ndaj Bankës, ose nga një gabim ose neglizhencë, shpenzimet e transportit do të mbulohen nga Konsumatori. Të gjitha të drejtat kontraktuale dhe ligjore të SHITESIT janë të rezervuara, duke përfshirë monitorimin që ai do të marrë çmimin e Produktit pa pranuar kthimin.
7.8. Konsumatori mund të mbledhë çmimin e shitjes nga bankat (duke përfshirë institucionet financiare) duke përdorur karta krediti, karta me këste etj. Në rastet kur pagesa kryhet nëpërmjet , të gjitha mundësitë e ofruara nga këto karta janë mundësi pagese me kredi dhe/ose me këste të ofruara direkt nga lëshuesi i kartës; Shitjet e produkteve që kryhen brenda këtij kuadri dhe për të cilat SHITESI mbledh çmimin menjëherë ose gradualisht, nuk janë shitje me kredi ose me këste për palët e kësaj Marrëveshjeje, ato janë shitje me para në dorë. Të drejtat ligjore të SHITËSIT në rastet kur shitjet konsiderohen ligjërisht si shitje me këste (duke përfshirë të drejtat për të zgjidhur kontratën dhe/ose për të kërkuar pagesën e të gjithë borxhit të mbetur së bashku me interesin e vonuar në rast se këstet nuk paguhen) janë të disponueshme dhe të rezervuara brenda kuadrin e legjislacionit përkatës. Në rast mospagimi nga Konsumatori, interesi i vonesës aplikohet me normën mujore të përcaktuar me ligjet në fuqi.
7.9. Për produktet që i nënshtrohen shitjeve para-porositëse, dorëzimi në kohë i dorëzohet Konsumatorit brenda 30 ditëve nga momenti i konfirmimit të porosisë në shitjet standarde në distancë, nga data e parashikuar e hyrjes në stoqe të specifikuar në faqen e produktit. Nëse nuk mund të dorëzohet brenda afatit ligjor maksimal prej 30 ditësh për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme të ndryshme nga kushtet normale të shitjes/dorëzimit (siç janë kushtet e pafavorshme të motit, trafiku i rënduar, tërmeti, përmbytja, zjarri), shitësi do të njoftojë Konsumatorin në lidhje me dorëzimin. duke kontaktuar informacionin e kontaktit në dispozicion. Në këtë rast, Konsumatori mund të anulojë porosinë, të porosisë një produkt të ngjashëm ose të presë derisa të përfundojë situata emergjente.
7.10. Nëse kuptohet se SHITESI nuk mund të furnizojë Produktin që i nënshtrohet Kontratës, ai mund të ofrojë një mall/shërbim tjetër me cilësi dhe çmim të barabartë, me kusht që të informojë Konsumatorin në mënyrë të qartë dhe me një nga të njëjtat mjete brenda tre (3) ditëve nga datën e njohjes së kësaj situate dhe merr miratimin e tij verbal/me shkrim dhe kështu konsiderohet se ka përmbushur zotimin e tij në lidhje me Marrëveshjen. Konsumatori është i lirë në të gjitha aspektet të japë ose të mos japë pëlqimin në fjalë, dhe në rastet kur ai nuk jep pëlqimin, zbatohen dispozitat kontraktuale-ligjore për anulimin e porosisë (Përfundimi i Marrëveshjes).
7.11. Konsumatori duhet të ketë paguar plotësisht çmimin përpara se të marrë produktin. Nëse, për ndonjë arsye pas dorëzimit të produktit, Banka/institucioni financiar në të cilin është përdorur karta e kreditit nuk ia paguan çmimin e produktit SHITESIT ose kërkon rimbursim të çmimit të paguar, Produkti do t'i kthehet SHITESIT nga Konsumatori maksimumi brenda 3 ditëve. Nëse mospagesa e çmimit të produktit është për shkak të një faji ose neglizhence nga ana e Konsumatorit, shpenzimet e transportit do të mbulohen nga Konsumatori. Të gjitha të drejtat e tjera kontraktuale dhe ligjore të SHITESIT, duke përfshirë ndjekjen se do të marrë çmimin e Produktit pa pranuar kthimin, janë të rezervuara veçmas dhe në çdo rast.
7.12. Për të shmangur çdo hezitim; Konsumatori mund të mbledhë çmimin e shitjes nga bankat (duke përfshirë institucionet financiare) duke përdorur karta krediti, karta me këste etj. Në rastet kur pagesa kryhet nëpërmjet , të gjitha mundësitë e ofruara nga këto karta janë mundësi pagese me kredi dhe/ose me këste të ofruara direkt nga lëshuesi i kartës; Shitjet e produkteve që kryhen brenda këtij kuadri dhe për të cilat SHITESI mbledh çmimin menjëherë ose gradualisht, nuk janë shitje me kredi ose me këste për palët e kësaj Marrëveshjeje, por janë shitje me para në dorë.


NENI 8 - APLIKACIONET JURIDIKE TË KONSUMATORIT - AUTORITETET GJYQËSORE KOMPETENTE
8.1. Në mosmarrëveshjet që lindin nga kjo Marrëveshje, Komitetet e Arbitrazhit të Konsumatorit të Krahinës dhe të Qarkut autorizohen brenda kufijve monetarë të përcaktuar çdo vit nga Ministria e Tregtisë në përputhje me ligjin, dhe Gjykatat e Konsumatorit autorizohen në rastet që tejkalojnë këto kufij. Në këtë rast, konsumatori mund të aplikojë në Komitetet e Arbitrazhit dhe Gjykatat e Konsumatorit në vendbanimin e tij ose të SHITESIT.
8.2. Konsumatori pranon se ka lexuar të gjitha kushtet dhe shpjegimet e shkruara në këtë Marrëveshje dhe në informacionin paraprak të porosisë-kontratës (në FAQ FAQ), karakteristikat themelore të produktit(ve) që i nënshtrohen shitjes, kushtet e dorëzimit, mënyrën e pagesës, shitjet. çmimin, shitësin dhe produktin që i nënshtrohet shitjes se keni njohuri paraprake për të gjitha çështjet e shkruara në nenin 3 të kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë të gjitha informacionet e tjera përkatëse paraprake dhe të drejtën e tërheqjes, informacionin personal-komunikim elektronik dhe kushtet e pikëve të shpërblimit. ju i keni parë të gjitha në mënyrë elektronike në FAQE, dhe se i keni miratuar të gjitha në mënyrë elektronike Ai/ajo pranon dhe deklaron se pranon dispozitat e kësaj Marrëveshjeje duke porositur Produktin.
8.3. Informacioni paraprak dhe kjo Marrëveshje dërgohen gjithashtu në adresën e mësipërme të postës elektronike të dhënë nga Konsumatori për SHITETIN, dhe përmbledhja e porosisë dhe konfirmimi i marrjes së porosisë përfshihen në e-mailin e marrë.


NENI 9 – DETYRIMI I PAGESËS DHE E DREJTA E TËRHEQJES PARALAJMËRIM
9.1. Nëse Konsumatori miraton këtë Marrëveshje të Shitjes në Distancë dhe Formularin e Informacionit, çmimi dhe shpenzimet e produktit(eve) të porositura do të mblidhen nga Konsumatori nëpërmjet mënyrës së zgjedhur të pagesës. Karakteristikat kryesore dhe çmimi total i produktit:

PRODUKT:    

ÇMIMI NJËSISË:

PJESA:

TOTAL:
 
Tarifat e përpunimit të porosive dhe transportit   
TOTALI I PAGESËS   

9.2. Konsumatori mund të paguajë çmimet e produktit brenda objektit të porosisë duke zgjedhur një nga metodat e mëposhtme:

a)   Pagesa me kartë krediti ose kartë debiti ose
b)    Pagesa nëpërmjet portofolit dixhital (Garanti Pay, Paguaj me iyzico).

9.3. Konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga Marrëveshja brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga data e marrjes së produktit, pa dhënë asnjë arsye dhe pa paguar asnjë gjobë. Konsumatori mund të ushtrojë gjithashtu të drejtën e tij të tërheqjes brenda periudhës deri në dorëzimin e mallit.
9.4. E drejta e afatit të tërheqjes është dita kur është lidhur kontrata në kontratat për kryerjen e shërbimeve; Në kontratat për dërgimin e mallrave, ajo fillon në ditën kur konsumatori ose pala e tretë e caktuar nga konsumatori merr mallin. Megjithatë, konsumatori mund të ushtrojë gjithashtu të drejtën e tij të tërheqjes brenda periudhës nga lidhja e kontratës deri në dorëzimin e mallit. Në përcaktimin e periudhës së të drejtës së tërheqjes;
a)    Për mallrat që i nënshtrohen një porosie të vetme dhe të dorëzuara veçmas, dita kur konsumatori ose pala e tretë e caktuar nga konsumatori merr mallin e fundit,
b)   Në rastin e mallrave që përbëhen nga më shumë se një copë, dita kur konsumatori ose pala e tretë e caktuar nga konsumatori merr copën e fundit,
c)    Në kontratat ku bëhet dorëzimi i rregullt i mallrave për një periudhë të caktuar kohore, si bazë merret dita kur konsumatori ose pala e tretë e përcaktuar nga konsumatori merr mallin e parë.

9.5. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, Konsumatori duhet: (i) Nëse ai/ajo është anëtar i Faqes, të shkojë në faqen Porositë e Mia dhe të zgjedhë produktin që dëshiron të kthejë në porosinë përkatëse dhe arsyen. për kthimin nën titullin "Kthim i lehtë" dhe dërgoni produktin(et) në adresën e postës elektronike me kodin e transportit me kthim falas të dhënë nga Shitësi (ii) Nëse Konsumatori nuk është anëtar i Faqes së internetit, ai/ ajo mund të dërgojë printimin e faturës në adresën e kthimit duke klikuar në butonin "Ndjekja e porosive" në pjesën e sipërme djathtas të faqes kryesore të faqes së internetit produkti në porosinë përkatëse që ai dëshiron të kthejë dhe arsyen e kthimit nën titullin "Kthim i lehtë", nënshkrimi i printimit të faturës elektronike të produktit(eve) me kodin e transportit me kthim falas të dhënë nga Shitësi dhe dërgimi i tij në adresën adresën e kthimit. (iii) Ju mund të ndiqni udhëzimet e dhëna për shërbimin ndaj klientit duke kontaktuar shërbimin ndaj klientit nëpërmjet numrit të telefonit në seksionin Informacioni i Kontaktit të Shitësit të këtij formulari informacioni, ose (vi) Mund të dërgoni njoftimin e qartë të tërheqjes duke plotësuar mostrën formulari i tërheqjes bashkangjitur formularit të informacionit paraprak, duke përdorur adresën tonë të postës elektronike, adresën e kontaktit, numrin e telefonit ose nëpërmjet numrit tonë të faksit.

9.6. Në varësi të metodës së preferuar, Konsumatori duhet ta kthejë produktin brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e ushtrimit të së drejtës së tij të tërheqjes. Produkti, së bashku me faturën, kutinë, paketimin, aksesorët standardë, nëse ka, dhe produktet e tjera të dhuruara me produktin duhet të kthehen në një paketë të vetme, të plotë dhe të padëmtuar. Konsumatori nuk mban përgjegjësi për çdo ndryshim apo përkeqësim që ndodh nëse konsumatori e përdor produktin normalisht në përputhje me funksionimin e tij, specifikimet teknike dhe udhëzimet e përdorimit brenda periudhës së tërheqjes. Prandaj, nëse ka ndonjë ndryshim ose përkeqësim në Produkt për shkak të mospërdorimit në përputhje me udhëzimet e përdorimit, specifikimet teknike dhe funksionimin deri në datën e tërheqjes, Konsumatori mund të humbasë të drejtën e tij të tërheqjes.
9.7. Nëse Konsumatori dërgon Produktin për t'u kthyer nëpërmjet kompanive të ngarkesave të kontraktuara me SHITESIN, tarifa e paguar kompanisë së transportit për dorëzimin e produktit te Konsumatori do t'i pasqyrohet Konsumatorit si shumë e kostos së kthimit.

9.8. Brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve pasi Konsumatori ka ushtruar të drejtën e tij ose të saj të tërheqjes, të gjitha pagesat e bëra nga Konsumatori për Produktin përkatës, duke përfshirë kostot e dorëzimit të Produktit, nëse ka (me kusht që mallrat të kthehen përmes transportuesit të specifikuar nga SHITETRI për kthim), do t'i paguhet Konsumatorit, në përputhje me instrumentin e pagesës të përdorur gjatë blerjes, dhe pa shkaktuar ndonjë kosto ose detyrim ndaj konsumatorit. Në transaksionet e kryera me kartë krediti, pasi bëhet rimbursimi i çmimit të produktit në bankë nga SHITETRI, ai pasqyrohet në llogaritë e Konsumatorit pasi të ketë përfunduar procesi i rimbursimit të bankës përkatëse.
9.9. Nëse shuma e kufirit të fushatës, e vendosur nga SHITET, bie nën kufirin e fushatës për shkak të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, shuma e zbritjes e përdorur brenda fushës së fushatës do të anulohet.
9.10. Njoftimet e tërheqjes mund t'i dërgohen Shitësit me një nga opsionet e mëposhtme;
•    Nëse Konsumatori bëhet anëtar i Faqes së internetit, ai/ajo mund të shkojë në faqen Porositë e mia, të klikojë në butonin "Kthim i lehtë", më pas të zgjedhë produktin që dëshiron të kthejë në porosinë përkatëse dhe arsyen e kthehuni dhe dërgoni njoftimin e tërheqjes tek Shitësi.
•    Nëse Konsumatori nuk është anëtar i faqes në internet, pasi klikon butonin "Ndjekja e porosive" në pjesën e sipërme djathtas të faqes kryesore të faqes së internetit, në dritaren që hapet, ai shkruan adresën e emailit që ka përdorur gjatë kryerjes së porosisë. dhe numrin e porosisë që dëshiron të anulojë në kutitë përkatëse, klikon butonin "Kërkim" dhe më pas shkon në faqen "Kthim i lehtë", klienti mund t'i dërgojë Shitësit njoftimin për tërheqje duke zgjedhur produktin që ai. /ajo kërkon të kthehet në urdhrin përkatës dhe arsyen e kthimit.
•    Konsumatori mund të kontaktojë adresën tonë të postës elektronike duke plotësuar formularin mostër të tërheqjes bashkangjitur Formularit të Informacionit Paraprak. info@beebird.io Ju mund t'i dërgoni Shitësit njoftimin e tërheqjes me e-mail në Dudullu OSB, Des 116, 34775, Ümraniye Istanbul.

9.11. Situatat në të cilat e drejta e tërheqjes nuk mund të përdoret
Sipas legjislacionit, Konsumatori nuk ka të drejtë të tërhiqet në rastet e mëposhtme:
•    Në kontratat në lidhje me mallrat ose shërbimet, çmimet e të cilave ndryshojnë në varësi të luhatjeve në tregjet financiare dhe nuk janë nën kontrollin e shitësit (p.sh. bizhuteri, produkte të kategorisë së arit dhe argjendit);
•    Në kontratat në lidhje me dorëzimin e mallrave të përgatitura në përputhje me dëshirat e blerësit ose qartë nevojat e tij personale, të cilat nuk janë të përshtatshme për t'u kthyer për shkak të natyrës së tyre dhe janë në rrezik të përkeqësimit të shpejtë ose ka të ngjarë të skadojnë;
•.
•    Në kontratat në lidhje me mallrat që përzihen me produkte të tjera pas dorëzimit dhe nuk mund të ndahen për shkak të natyrës së tyre;
•    Në kontratat në lidhje me libra, regjistrime audio ose video, programe softuerike dhe materiale harxhuese kompjuterike të paraqitura në formë të prekshme, me kusht që elementët mbrojtës si ambalazhi, shiriti, vula dhe paketimi të jenë hapur nga blerësi;
•    Në kontratat në lidhje me dorëzimin e botimeve periodike si gazetat dhe revistat, të ndryshme nga ato të parashikuara brenda objektit të marrëveshjes së abonimit;
• Në kontratat që duhet të lidhen në një datë ose periudhë të caktuar, në lidhje me akomodimin, transportin e mallrave, marrjen me qira të makinave, furnizimin me ushqime dhe pije dhe përdorimin e kohës së lirë për qëllime argëtimi ose rekreacioni;
•    Në kontratat në lidhje me kryerjen e basteve dhe shërbimeve të lidhura me llotarinë;
•    Në kontratat në lidhje me shërbimet, kryerja e të cilave ka filluar me miratimin e konsumatorit përpara se të skadojë e drejta e tërheqjes; Dhe
•    Në kontratat në lidhje me shërbimet e kryera në çast në mënyrë elektronike dhe mallra jo-materiale të dorëzuara në çast te konsumatori (si kuponët).
•    Mallrat ose shërbimet e përjashtuara nga objekti i rregullores së kontratave në distancë
E drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet në lidhje me artikujt ushqimorë, pije ose artikuj të tjerë të konsumit ditor të dorëzuara në rezidencën e blerësit nëpërmjet dërgesave të rregullta të Shitësit dhe shërbimeve në fusha të tilla si udhëtimi, akomodimi, biznesi i restoranteve dhe industria e argëtimit.
• Në rastet kur përdoret e drejta e tërheqjes për të gjitha ose për një pjesë të produkteve që i nënshtrohen porosisë (nëse ka), në rast se shuma minimale e blerjeve në fushatën e transportit (dorëzimi) falas të SHITESIT bie nën shitësin (dërgesa) falas si rezultat i të drejtës së tërheqjes, e gjithë tarifa e dorëzimit të ngarkesave që nuk është mbledhur në kuadër të fushatës do t'i paguhet Konsumatorit. Në rastet kur Konsumatori paguan një tarifë dërgese-kargo, e gjithë kjo tarifë i kthehet Konsumatorit.
•    Produktet e tjera të dhuruara me produktin duhet të kthehen të plota dhe të padëmtuara në një paketë të vetme. Konsumatori nuk mban përgjegjësi për çdo ndryshim ose përkeqësim që ndodh nëse konsumatori përdor produktin në përputhje me funksionimin e tij, specifikimet teknike dhe udhëzimet e përdorimit brenda periudhës së tërheqjes. Prandaj, nëse ka ndonjë ndryshim ose përkeqësim në Produkt për shkak të mospërdorimit në përputhje me udhëzimet e përdorimit, specifikimet teknike dhe funksionimin deri në datën e tërheqjes, Konsumatori mund të humbasë të drejtën e tij të tërheqjes.