BEEBIRD TECHNOLOGY INC.


Politika e mbrojtjes dhe përpunimit të të dhënave personale


  1.     HYRJA

Beebird Technology Inc. Me këtë Politikë të përgatitur dhe politika të tjera të shkruara brenda BEEBIRD; Ai synon të përpunojë dhe mbrojë të dhënat personale të klientëve tanë, klientëve të mundshëm, punonjësve, punonjësve të mundshëm, vizitorëve, punonjësve të institucioneve me të cilat bashkëpunojmë dhe palëve të treta në përputhje me ligjin.


Në këtë tekst të politikës, do të shpjegohen parimet bazë të mëposhtme të miratuara nga BEEBIRD për përpunimin e të dhënave personale:Përpunimi i të dhënave personale brenda fushës së pëlqimit,

Përpunimi i të dhënave personale në përputhje me ligjin dhe rregullat e ndershmërisë,

Mbajtja e të dhënave personale të sakta dhe të përditësuara kur është e nevojshme,

Përpunimi i të dhënave personale për qëllime specifike, të qarta dhe legjitime,

Përpunimi i kufizuar dhe i matur i të dhënave personale në lidhje me qëllimin për të cilin ato përpunohen,

Ruajtja e të dhënave personale për periudhën e përcaktuar në legjislacionin përkatës ose të nevojshme për qëllimin për të cilin ato përpunohen,

Ndriçimi dhe informimi i pronarëve të të dhënave personale,

Krijimi i infrastrukturës së nevojshme që pronarët e të dhënave personale të ushtrojnë të drejtat e tyre,

Marrja e masave të nevojshme për mbrojtjen e të dhënave personale,

Duke vepruar në përputhje me legjislacionin përkatës dhe rregulloret e Bordit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale në përcaktimin dhe zbatimin e qëllimeve të përpunimit të të dhënave personale dhe transferimit të tyre tek palët e treta,

Rregullore e veçantë e përpunimit dhe mbrojtjes së të dhënave të veçanta personale


  1.       POLİTİKANIN KAPSAMI

Kjo politikë; Ka të bëjë me të gjitha të dhënat personale të klientëve tanë, punonjësve, punonjësve të mundshëm, vizitorëve, punonjësve të institucioneve me të cilat bashkëpunojmë dhe palëve të treta të përpunuara automatikisht ose jo automatikisht, me kusht që të jenë pjesë e çdo sistemi regjistrimi të të dhënave dhe të vihet në fuqi nga BEEBIRD në tetor 2023.2.1. PËR KLIENTËT E BEEBIRD


Të dhënat personale të klientëve të BEEBIRD; Ai mblidhet drejtpërdrejt nga klientët përmes burimeve të tilla si vizitat në uebsajt, anëtarësimet dhe blerjet, blerjet e bëra në dyqane, aksionet në korrespondencën telefonike ose e-mail, dhe vizitat në vendin e punës. Nëse Klienti blen mallra ose shërbime nga BEEBIRD ose hyn në një marrëdhënie tregtare ose juridike me BEEBIRD; duke përfshirë të dhënat e identitetit (emri, mbiemri, numri TR ID/numri i pasaportës); të dhënat e kontaktit (adresa e-mail, adresa dhe informacioni i telefonit, adresa IP), të dhëna në lidhje me produktet e blera nga dyqanet brenda fushës së aktivitetit të BEEBIRD, informacione për kohën e blerjeve, informacione për fushatat dhe zbritjet e përdorura, pamjet vizuale të marra përmes kamerave të sigurisë në dyqane për qëllime sigurie dhe audio, të dhënat e vizitave në dyqan përpunohen nga BEEBIRD në kuadër të nenit 5, paragrafi 2 i ligjit, në kuadër të lidhjes/përmbushjes së kontratës, përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe interesave të ligjshme. .


Përveç kësaj, zakonet e blerjeve, preferencat, shijet dhe pëlqimet, të dhënat e trupit, të dhënat e vendndodhjes, informacioni i llogarisë bankare, të dhënat e profesionit, të dhënat arsimore, të dhënat financiare, të dhënat dixhitale të mbledhura si rezultat i përdorimit të faqes në internet, në lidhje me të gjitha llojet e produkteve duke përfshirë gjininë, datën të dhënat e lindjes, statusit martesor dhe veshjeve, informacionet e versionit të sistemit operativ të pajisjes celulare të përdorur, për të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur privatësinë e tyre; Për të qenë në gjendje të përfitojmë pa problem nga produktet dhe shërbimet e ofruara nga BEEBIRD, për të përmirësuar diversitetin e produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të ofruar shërbimin me parimin "shërbimi më i mirë, produkti më i mirë", zakonet personale të produktit analizohen nëpërmjet sistemet automatike në lidhje me produktet e blera/të interesuara Me qëllim të përgatitjes dhe paraqitjes së raporteve, analizave dhe studimeve të ndryshme për të përfituar nga shërbimet ndaj klientit, të drejtat e konsumatorit dhe mundësi të tjera, me kusht që ato të mos cenojnë të drejtat dhe liritë themelore, dhe përsëri nga ana tjetër. kompanitë e grupit, partnerët e biznesit, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve, aksionerët e personave realë dhe/ose juridikë Përpunohet dhe ruhet nga BEEBIRD si Kontrolluesi i të Dhënave, bazuar në pëlqimin e shprehur të klientit, për përdorim në.


Nëse klienti nuk ka pëlqimin dhe lejen paraprake; Pëlqimi kërkohet në përputhje me detyrimin ligjor për të dhënat personale që thuhet më sipër dhe nuk bie në një nga arsyet e ligjshmërisë në nenin 5/2 të ligjit. Në këtë rast, nëse klienti ka një aplikacion në dyqanin tonë, ai/ajo mund të japë leje në mjedis dixhital me të njëjtën natyrë dhe vlerë ligjore së bashku me lejen me shkrim dhe të nënshkruar. Nëse vlerësohet e përshtatshme pas vlerësimit të tekstit të lejes së komunikimit elektronik dhe Politikës së Përpunimit të të Dhënave Personale BEEBIRD të paraqitura tek klienti në mjedisin dixhital (SMS), duke shënuar kutitë përkatëse të lejes dhe duke shtypur butonin dërgoni, fjalëkalimi i krijuar vetëm për klientin përkatës dhe dërguar në celular do t'i jepet nëpunësit /procesi i miratimit do të përfundojë. Përveç kësaj, klienti mund të kontaktojë edhe me BEEBIRD përmes faqes së internetit www.karaca.com.tr dhe të kryejë procedurat e nevojshme të lejes/miratimit. Kjo leje/miratim mund të tërhiqet ose anulohet nga klienti në çdo kohë. Për të gjitha kërkesat dhe dëshirat për këto çështje, mund të kontaktoni BEEBIRD duke telefonuar në 444 2495 ose në adresën e e-mail "info@beebird.io".


Të dhënat personale të klientëve nuk ndahen kurrë jashtë kornizës së përcaktuar me ligj. Të dhënat personale të marra drejtpërdrejt nga klientët përmes dyqaneve tona, faqeve të internetit dhe aplikacioneve celulare dhe të ofruara nga kompania jonë përmes kanaleve të ndryshme në përputhje me ligjin, me kusht që të merren masa adekuate dhe efektive në përputhje me parimet e sigurisë dhe konfidencialitetit të përcaktuara në legjislacion; Ato mund të ndahen me institucionet publike ose organizatat e autorizuara për të kërkuar këto të dhëna në përputhje me detyrimin ligjor, institucionet vendase dhe të huaja dhe partnerët e biznesit me të cilët kemi marrëveshje për shkak të aktiviteteve tona.


  1.   ÇËSHTJE LIDHUR ME MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

BEEBIRD merr masat e nevojshme administrative dhe teknike në përputhje me nenin 12 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.


Si BEEBIRD, ne kryejmë masat teknike dhe administrative që konsiderohen të nevojshme për të ruajtur të dhënat tuaja personale që përpunojmë në kuadër të aktiviteteve të kompanisë në përputhje me KVKK-në dhe legjislacionin përkatës, në kuadër të infrastrukturës së nevojshme teknologjike, dhe në përputhje me rrethanat marrim masa paraprake ndaj të dhënave shkelje, akses i paautorizuar, humbje e të dhënave, modifikim i paautorizuar i të dhënave dhe kërcënime të tjera Ne kryejmë inspektimet e nevojshme.


Në këtë kontekst, ne identifikojmë rreziqet dhe kërcënimet aktuale, trajnojmë punonjësit tanë dhe kryejmë aktivitete ndërgjegjësuese dhe përcaktojmë politikat dhe procedurat në lidhje me sigurinë e të dhënave personale; siguron minimizimin e të dhënave personale, krijon marrëveshje të nevojshme konfidencialiteti me përpunuesit e të dhënave; Për të garantuar sigurinë kibernetike, ne përdorim mure zjarri dhe programe të përditësuara anti-virus, konfigurojmë softuerin dhe harduerin tonë ekzistues dhe kryejmë përditësime dhe auditime të softuerit; Ne garantojmë sigurinë e mjediseve fizike dhe elektronike që përmbajnë të dhëna personale dhe marrim masat e nevojshme për të parandaluar cenimin e sigurisë së të dhënave tuaja nga persona të paautorizuar përmes menaxhimit të çelësave, regjistrave të aksesit, menaxhimit të llogarisë së përdoruesit, kontrollit të infiltrimit dhe metodave të kriptimit.


  1.   MBROJTJA E TË DHËNAVE TË VEÇANTA PERSONALE

Rëndësi e veçantë i është kushtuar të dhënave të veçanta personale, të cilat janë të kufizuara në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për shkak të rrezikut të shkaktimit të viktimizimit ose diskriminimit nëse përpunohen në mënyrë të paligjshme. Këto të dhëna; Të dhëna në lidhje me racën, origjinën etnike, mendimin politik, besimin filozofik, fenë, sektin ose besime të tjera, pamjen dhe veshjen, shoqatën, anëtarësimin në fondacion ose sindikatë, shëndetin, jetën seksuale, dënimin penal dhe masat e sigurisë, si dhe të dhëna biometrike dhe gjenetike.


BEEBIRD vepron me kujdes në mbrojtjen e të dhënave të veçanta personale, të cilat përcaktohen si të veçanta me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe përpunohen në përputhje me ligjin. Në përputhje me vendimin e marrë nga Bordi, janë nënshkruar marrëveshjet e konfidencialitetit me përdoruesit përkatës që kanë përpunuar të dhëna sensitive dhe punonjësve iu është ofruar trajnim. Megjithatë, janë marrë masa teknike për mbrojtjen e të dhënave. Masat administrative dhe teknike të përcaktuara me ligj janë duke u zbatuar.   1.   ÇËSHTJE LIDHUR ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

BEEBIRD, në përputhje me nenin 20 të Kushtetutës dhe nenin 4 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, respekton ligjin dhe rregullat e ndershmërisë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale; të sakta dhe të përditësuara kur është e nevojshme; Ndjekja e qëllimeve specifike, të qarta dhe legjitime; angazhohet në përpunimin e të dhënave personale në mënyrë të kufizuar dhe të matur në lidhje me qëllimin. BEEBIRD ruan të dhënat personale për periudhën e përcaktuar me ligj ose që kërkohet për qëllime të përpunimit të të dhënave personale.


BEEBIRD informon pronarët e të dhënave në përputhje me nenin 10 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe, në rastet kur kërkohet pëlqimi, kërkon pëlqimin e pronarëve të të dhënave dhe i përpunon këto të dhëna personale bazuar në kriteret e përcaktuara më poshtë.


   

  1.   SQARIM DHE INFORMACION I PRONARIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

BEEBIRD informon pronarët e të dhënave personale gjatë marrjes së të dhënave personale në përputhje me nenin 10 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Në këtë kontekst, BEEBIRD ofron informacion në lidhje me identitetin e përfaqësuesit të tij, nëse ka, qëllimin për të cilin do të përpunohen të dhënat personale, kujt dhe për çfarë qëllimi mund të transferohen të dhënat personale të përpunuara, mënyrën dhe arsyen ligjore për mbledhjen e të dhënave personale. , dhe të drejtat e personit përkatës, sipas natyrës së pronarit të të dhënave dhe procesit të përpunimit të të dhënave. Tekstet e informacionit janë publikuar në të gjitha dyqanet dhe faqet e internetit dhe janë kryer proceset e nevojshme informative për punonjësit dhe vizitorët.  1.   TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Duke marrë masat e nevojshme të sigurisë në përputhje me qëllimin ligjor të përpunimit të të dhënave personale, BEEBIRD mund të transferojë të dhënat personale dhe të dhënat personale të ndjeshme të personit përkatës te palët e treta, edhe pse rrallë, për nevoja biznesi. Nga BEEBIRD; Të dhënat personale mund të transferohen në vendet e huaja që janë deklaruar se kanë mbrojtje adekuate nga Bordi i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, ose, në mungesë të mbrojtjes së mjaftueshme, në vendet e huaja ku kontrollorët e të dhënave në Turqi dhe shteti i huaj përkatës marrin përsipër të sigurojnë mbrojtjen e duhur. mbrojtje me shkrim dhe merret leja e Bordit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale.


Baza e transferimit është kryesisht pëlqimi i shprehur i personit të interesuar dhe nëse nuk ka pëlqim të qartë, masat e përcaktuara nga institucioni merren parasysh në rastet që konsiderohen si bazë për respektimin e ligjit në përputhje me nenin 5, paragrafi 2 dhe nenit 6 paragrafi 2 të Ligjit.  1.   PERIUDHA RUAJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

BEEBIRD ruan të dhënat personale për periudhën e specifikuar në ligjet dhe rregulloret përkatëse, nëse kërkohet.


Nëse legjislacioni nuk rregullon një periudhë kohore për sa kohë duhet të ruhen të dhënat personale, të dhënat personale ruhen për një periudhë kohore që kërkon që ato të mbahen në përputhje me praktikat e BEEBIRD dhe praktikat e industrisë, në varësi të aktivitetit të kryer. nga BEEBIRD gjatë përpunimit të këtyre të dhënave, dhe më pas fshihen në përputhje me politikën përkatëse të vendosur nga BEEBIRD në përputhje me natyrën e të dhënave, shkatërrohen ose bëhen anonime.


Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale ka skaduar; Nëse periudhat e ruajtjes të përcaktuara nga legjislacioni përkatës dhe BEEBIRD kanë përfunduar; Të dhënat personale mund të ruhen vetëm për të shërbyer si provë në mosmarrëveshje të mundshme ligjore ose për të kërkuar të drejtën përkatëse bazuar në të dhënat personale ose për të krijuar një mbrojtje. Në përcaktimin e periudhave këtu, afatet e parashkrimit për realizimin e të drejtës së përmendur dhe afatet e mbajtjes përcaktohen në bazë të shembujve në kërkesat e bëra më parë nga BEEBIRD për të njëjtat çështje, edhe pse afatet e parashkrimit kanë kaluar. Në këtë rast, të dhënat personale të ruajtura nuk aksesohen për asnjë qëllim tjetër dhe të dhënat personale përkatëse aksesohen vetëm kur duhet të përdoren në mosmarrëveshjen ligjore përkatëse.
  1.   KUSHTET E TË DHËNAVE PERSONALE SHKATËRRIMI (FSHIJE, SHKATËRRIM DHE ANONIMIZIM)

Në përputhje me nenin 138 të Kodit Penal të Turqisë, nenin 7 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe "Rregullorja për Fshirjen, Shkatërrimin dhe Anonimizimin e të Dhënave Personale" të nxjerrë nga Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, arsyet që kërkojnë përpunim edhe pse ka qenë të përpunuara në përputhje me dispozitat e ligjit përkatës Në rast zhdukjeje, të dhënat personale do të fshihen, asgjësohen ose anonimizohen, në bazë të vendimit të vetë BEEBIRD-it ose me kërkesë të personit përkatës.
  1.       TË DREJTAT E PERSONAVE TË LIDHUR DHE PËRDORIMI I KËTO TË DREJTAVE

Në përputhje me nenin 10 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, BEEBIRD njofton individët për të drejtat e personit përkatës dhe udhëzon individët përkatës se si t'i ushtrojnë këto të drejta. Përveç kësaj, BEEBIRD kryen kanalet e nevojshme, operimin e brendshëm, rregulloret administrative dhe teknike në përputhje me nenin 13 të Ligjit për KVK-në në mënyrë që të vlerësojë të drejtat e personit përkatës dhe t'u sigurojë informacionin e nevojshëm personave përkatës.


12.1 Të drejtat e personit përkatës

 

Personi përkatës ka të drejtat e mëposhtme:


Duke mësuar nëse të dhënat personale përpunohen apo jo,

Kërkimi i informacionit nëse të dhënat personale janë përpunuar,

Mësoni qëllimin e përpunimit të të dhënave personale dhe nëse ato përdoren për qëllimin e synuar,

Njohja e palëve të treta të cilave u transferohen të dhënat personale brenda ose jashtë vendit,

Kërkimi i korrigjimit të të dhënave personale në rast të përpunimit jo të plotë ose të pasaktë dhe kërkimi që masat e ndërmarra në këtë kontekst t'u njoftohen palëve të treta të cilave u janë transferuar të dhënat personale,

Kërkesa për fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave personale në rast se arsyet që kërkojnë përpunim nuk ekzistojnë më, edhe pse ato janë përpunuar në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe dispozitat e tjera ligjore përkatëse, dhe duke kërkuar që masat e ndërmarra në këtë kontekst t'i njoftohen palët e treta të cilave u janë transferuar të dhënat personale,

Kundërshtimi i një rezultati që është i pafavorshëm për personin duke analizuar të dhënat e përpunuara ekskluzivisht përmes sistemeve automatike,

Kërkoni kompensim për dëmin në rast dëmtimi për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave personale.


12.2 Situatat ku Personi përkatës nuk mund të mbrojë të drejtat e tij


Meqenëse situatat e mëposhtme janë të përjashtuara nga fusha e veprimit të Ligjit për KVK-në në përputhje me nenin 28 të Ligjit për KVK-në, personat përkatës nuk mund të kërkojnë të drejtat e tyre të renditura në paragrafin 1 të nenit 12 për këto çështje:Përpunimi i të dhënave personale për qëllime të tilla si kërkimi, planifikimi dhe statistikat duke i anonimizuar ato me statistika zyrtare.

Përpunimi i të dhënave personale për qëllime artistike, historike, letrare ose shkencore ose brenda fushës së lirisë së shprehjes, me kusht që të mos cenojë mbrojtjen kombëtare, sigurinë kombëtare, sigurinë publike, rendin publik, sigurinë ekonomike, privatësinë e jetës private ose të drejtat personale. ose përbëjnë krim.

Përpunimi i të dhënave personale në kuadër të aktiviteteve parandaluese, mbrojtëse dhe inteligjente të kryera nga institucionet dhe organizatat publike të autorizuara me ligj për të garantuar mbrojtjen kombëtare, sigurinë kombëtare, sigurinë publike, rendin publik ose sigurinë ekonomike.

Përpunimi i të dhënave personale nga autoritetet gjyqësore ose autoritetet përmbarimore në lidhje me hetimin, ndjekjen penale, gjykimin ose procedurat përmbarimore.


Në përputhje me paragrafin 2 të nenit 28 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në rastet e listuara më poshtë, personat përkatës nuk mund të kërkojnë të drejtat e tyre të tjera të renditura në paragrafin 1 të nenit 12, përveç të drejtës për të kërkuar kompensim për dëmin:Përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për parandalimin e krimit ose hetimin penal.

Përpunimi i të dhënave personale të bëra publike nga vetë subjekti i të dhënave.

Përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për kryerjen e detyrave audituese apo rregullatore dhe hetimit apo ndjekjes disiplinore nga institucionet publike dhe organizatat dhe organizatat profesionale që janë institucione publike, në bazë të autoritetit të dhënë nga ligji.

Përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për të mbrojtur interesat ekonomike dhe financiare të shtetit në lidhje me çështjet buxhetore, tatimore dhe financiare.


12.3 Ushtrimi i të drejtave të pronarit të të dhënave personale


Personat përkatës mund të paraqesin kërkesat e tyre në lidhje me të drejtat e tyre të përcaktuara në këtë politikë duke plotësuar dhe nënshkruar formularin e aplikimit me informacion dhe dokumente që do t'i identifikojnë ata dhe me metodat e specifikuara më poshtë ose metoda të tjera të përcaktuara nga Bordi i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, ose duke paraqitur një Aplikacioni që përmban elementet e nevojshme të përfshira në qarkoren e Procedurave të Aplikimit të përgatitur nga Bordi Ata do të mund ta përcjellin atë tek BEEBIRD pa pagesë.


https://beebird.io/ adresinde bulunan başvuru formunun doldurulmasından sonra veya bu formda belirtilen ve mevzuat gereği bildirilmesi zorunlu olan bilgileri haiz bir başka yazılı belgenin ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya mektup aracılığı ile taahhütlü olarak Dudullu OSB, 34775, Ümraniye, İstanbul adresine iletilmesi,


https://beebird.io/ Pas plotësimit të formularit ose nënshkrimit të një dokumenti tjetër të shkruar ose përmbajtjes së postës elektronike që përmban informacionin e specifikuar në këtë formular dhe që kërkohet të njoftohet në përputhje me legjislacionin me nënshkrimin tuaj elektronik të sigurt brenda objektit të ligjit nr. 5070 për nënshkrimin elektronik, formulari me nënshkrimin elektronik të sigurt duhet të regjistrohet në info@beebird.io ose në sisteme nëse po, ai do të dërgohet në të njëjtën adresë postare nëpërmjet adresës tuaj të postës elektronike të regjistruar.


Nëse pronari i të dhënave personale paraqet kërkesën e tij në BEEBIRD në përputhje me procedurën, BEEBIRD do ta finalizojë kërkesën përkatëse pa pagesë më së voni brenda tridhjetë ditëve, në varësi të natyrës së kërkesës.