Anët

Puna në këtë kontratë https://beebird.io/ Beebird Teknoloji A.Ş., e cila operon përmes faqes së saj të internetit. Kompania do të njihet thjesht si Beebird.  https://beebird.io/ Personat që banojnë në adresën e deklaruar si anëtarë të faqes së internetit ose që përdorin dhe aksesojnë përmbajtjen pa u bërë anëtarë do të quhen Përdorues.

Përdoruesit  https://beebird.io/ Duke përdorur faqen e internetit, ju konsiderohet se keni pranuar kushtet e kësaj marrëveshjeje.

 

  1. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Informacioni, tekstet, imazhet, markat, sloganet dhe shenjat e tjera në këtë faqe, si dhe programet për mbrojtjen e informacionit në lidhje me të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale, faqosja e faqes dhe prezantimi i kësaj faqe interneti janë pronë e organizatave nga të cilat Beebird ka një licencë. Ndalohet kopjimi pjesërisht ose plotësisht, modifikimi, publikimi, dërgimi, shpërndarja ose shitja e informacionit në këtë faqe interneti ose në çdo bazë të dhënash, faqe interneti ose kod softueri që lidhet me këtë faqe në internet ose nëpërmjet çdo media tjetër.

 

  1. E drejta për të bërë ndryshime në faqen e internetit

Beebird rezervon të drejtën të ndryshojë çdo shërbim, produkt, kushtet e përdorimit të faqes dhe informacionin e paraqitur në sajt, të riorganizojë faqen dhe të ndalojë publikimin pa njoftim paraprak. Ndryshimet hyjnë në fuqi menjëherë pas publikimit në faqe. Këto ndryshime konsiderohen të pranohen duke përdorur ose duke hyrë në faqen. Këto kushte vlejnë edhe për faqet e tjera të internetit të lidhura.
Shtëpia Karaca, si pasojë e shkeljes së kontratës, deliktit, pakujdesisë ose arsyeve të tjera; nuk pranon asnjë përgjegjësi për ndërprerje të transaksionit, gabim, neglizhencë, ndërprerje, fshirje, humbje, vonesë të transaksionit ose komunikimit, virus kompjuterik, gabim komunikimi, vjedhje, shkatërrim ose hyrje të paautorizuar në regjistra, modifikim ose përdorim.

 

  1. Lidhja me faqet e internetit

Është e mundur të sigurohen lidhje me faqe të tjera përmes kësaj faqeje, Beebird nuk garanton saktësinë e informacionit në faqet e lidhura dhe nuk merr asnjë angazhim. Çdo dëmtim që mund të lindë nga përdorimi i këtyre faqeve është përgjegjësi e vetë përdoruesit.

 

  1. Detyrimet e përdoruesit

 https://beebird.io/ Përdoruesi që bëhet anëtar i faqes garanton saktësinë e të gjithë informacionit të dhënë. Përdoruesi është përgjegjës për të gjitha transaksionet e kryera me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tij/saj dhe të gjitha pasojat që mund të lindin nga këto transaksione. Përdoruesi merr përsipër të mos i japë askujt tjetër fjalëkalimin dhe emrin e tij/saj.

Një marrëdhënie blerje-shitje nuk mund të krijohet nëse përdoruesi nuk pranon, deklaron dhe merr përsipër të gjitha kushtet e kontratës së shitjes.
Përdoruesi pranon se nëse Përdoruesi shkel detyrimet e pranuara dhe të ndërmarra nga këto Kushte Përdorimi, Beebird mund të përfundojë anëtarësimin e tij/saj duke anuluar anëtarësimin e tij/saj, ta pengojë atë të përdorë faqen në të ardhmen dhe/ose të ndërmarrë veprime ligjore ose ndjekje penale ndaj tij/saj.

 

  1. Pazar i sigurt

 https://beebird.io/ Informacioni juaj personal që përdorni kur bëni blerje përmes nesh mbrohen si në internet ashtu edhe jashtë linje. Informacioni i dhënë gjatë kryerjes së transaksioneve të anëtarësimit dhe rezervimit mbrohet nga sistemi i sigurisë SSL. Nuk është e mundur që të dhënat e klientit tuaj të shihen nga palët e treta dhe nuk ka mundësi që palët e treta të ndërhyjnë. Për të siguruar këtë siguri, zona e sigurisë 128 bit SSL përdoret gjatë transaksioneve të anëtarësimit. Ky është një sistem kriptimi që është i pamundur të prishet dhe është një standard ndërkombëtar.  https://beebird.io/ Informacioni që përdorni gjatë kryerjes së transaksioneve përmes tij dhe të gjitha informacionet në lidhje me transaksionet tuaja mbrohen me kriptim. Ky informacion mund të përdoret vetëm në varësi të procesit të transaksionit të shitjes dhe brenda udhëzimeve që ju jepni. Nuk tregohet apo transferohet te palët e treta; Ai përcillet vetëm në bankën tuaj përkatëse. Në transaksionet e bëra me kartë krediti, informacioni i kartës së kreditit nuk ruhet nga ne dhe informacioni përkatës përpunohet nga sistemi i postës virtuale të bankës së përdorur.

Përdoruesi  https://beebird.io/ Këto kushte hyjnë në fuqi që nga momenti kur filloni të përdorni faqen.

BEEBIRD TECHNOLOGY INC. ka të drejtë t'i ndryshojë këto kushte në çdo kohë.